Възстановяване на контролни точки

Всички водачи на МПС имат възможност веднъж в годината да възстановят не повече от 13 контролни точки (1/3 от лимита)

Автошкола "Волан" ЕООД провежда курс за възстановяване на отнети контролни точки ежеседмично, в рамките на 6 учебни часа.

След успешно преминаване на курса получавате документ, който трябва да представите в дирекция "Пътна полиция"

Отнемане на контролни точки
Нарушение Наказание
Отнемане точки Лишаване от право да се управлява МПС Глоба (лв)
Превишаване на максимално разрешените скорости:
Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място:
от 21 до 30 км/час включително 3   100
от 31 до 40 км/час включително 7 за 1 мес. 150
от 41 до 50км/час 10 за 2 мес. 200
над 51 км/час 12 за 3 мес. 250
Превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място:
от 21 до 30 км/час включително 3   50
от 31 до 40 км/час включително 7 за 1 мес. 100
от 41 до 50 км/час включително 10 за 2 мес. 150
над 51 км/час 12 за 3 мес. 200
Превишаване на разрешената максимална скорост от водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари:
от 21 до 30 км/час включително 3 за 1 мес. 100
от 31 до 40 км/час включително 7 за 2 мес. 200
над 41 км/час 10 за 3 мес. 300
над 51 км/час 12 за 3 мес. 400
За използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скороста на движение на МПС 10    
За повторно нарушение с над 31 км/ч 13 за 3 мес. 300
Употреба на алкохол или друго упойващо вещество:
Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда вкл. 10 от 1 мес. до 1 год. от 200 до 500
Управление на МПС от: водач със стаж до 2 години;от водачи на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари 10 от 2 мес. до 1 год. от 300 до 600
Нарушението по т. 2.1. и т.2.2. е извършено повторно 13 от 1 год. до 3 год. от 1000 до 2000
Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта 12 от 12 мес. до 18 мес. от 500 до 1000
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда установено по надлежния ред лишаване от свобода до 1 година
Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда за деянието по т.2.6 лишаване от свобода до 2 години от 100 до 300
Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози лишаване от свобода до 2 година
Използване на мобилен телефон
Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му 6   50
Обезопасителни колани и защитни каски
Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от водач 8   50
Спиране за престой и паркиране
Спиране за престой или паркиране на място, при което е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 20 до 150
Неправилно спиране за престой или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или на кръстовище 4   50
Престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението 6   50
Неспазване на задължения при принудително спиране
Необозначаване по установения начин (с триъгълник и/или светлини) на принудително спряло на платното за движение ППС, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 50 до 150
Не вземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 50 до 150
Пътни светофари
Неспазване на сигналите на пътните светофари, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 50 до 150
7.2. Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването 8   50
Неспазване на пътните знаци и пътната маркировка
Неспазване на сигналите на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 4   от 50 до 150
Навлизане след знак (от В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС 4   30
Неспиране на пътен знак STOP-"Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", независимо дали по напречния път се движат автомобили 7   20
Движение в забранената посока на еднопосочен път 4   30
Предимство
Неспазване правилата за предимство при създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 150
Неспазване предимството на друг участник в движението 6   20
Изпреварване
Неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 150
Неправилно изпреварване (на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.), без да е създадена опасност за движението 4   от 20 до 30
Разминаване и заобикаляне
Неспазване на правилата за разминаване или заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 6   от 50 до 100
Разположение върху платното при движение
Нарушаване на правилата за разположение на ППС върху платното за движение 3   20
Нарушаване на правилата за използване на пътното платно, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 20 до 150
Нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство 5   от 20 до 150
Неправилно преминаване покрай спирка и през пешеходна пътека
Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус 8   50
Неправилно преминаване през пешеходна пътека 8   50
Използване на светлините и звуковите сигнали
Нарушаване на правилата за използване на светлините, при което е създадена непосредствена опасност за движението 5   от 20 до 150
Неправоспособност
Управление на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред 6   от 100 до 300
Управление на МПС без притежаване на съответно свидетелство за управление или когато е отнето по реда на чл.171, т.1 или т.4 6   от 100 до 300
При повторно нарушение по т.16.2 в едногодишен срок или в срока на изтърпяване на наказанието по т.16.1. Лишаване от свобода до 2 години
Техническа неизправност
Управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото за нейното отстраняване 5   от 50 до 150
Управление на МПС с износени или разкъсани гуми 6   50
Управление на спряно от движение МПС
За управление на МПС спряно от движение, без разрешение на МВР 5   от 100 до 300
Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
Причиняване на ПТП при движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по чл.179(1), ако деянието не представлява престъпление 3   от 100 до 200
Превоз на хора и товари
Превоз на пътници над определения брой места 3   до 50
Управление на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите учасници в движението 3   20
Управление на ПС с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м., а отпред или отзад - с повече от 1м. 3   20
Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение
Неосигуряване на път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства 6   от 50 до 150
Екологични изисквания
Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението 5   от 50 до 150
За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 контр. точки