Застраховки


Каско на МПС

  1. Обект на застраховката
  2. Териториален обхват на застраховката
  3. Покрити рискове
  4. Застрахователна сума и застрахователна премия
  5. "Валутна клауза"
  6. Застрахователно обезщетение
  7. Клауза "Частична кражба"

Пълен списък на застраховките

Каско на МПС

1. Обект на застраховката
2. Териториален обхват на застраховката
3. Покрити рискове
4. Застрахователна сума и застрахователна премия
5. "Валутна клауза"
6. Застрахователно обезщетение
7. Клауза "Частична кражба"
8. Специални изисквания
9. Защо да сключа застраховка "Каско на МПС" в ЗПАД"Алианц България"?

1.Обект на застраховката

Обект на застраховка "Каско" са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с български регистрационни номера, с изключение на релсовите превозни средства.

2. Териториален обхват на застраховката

Застрахователят носи риска по застраховката, само ако МПС се намира на територията на Република България.
2.1."Разширен териториален обхват"
Застрахователят може да покрива рискове по застраховката извън територията на Република България съгласно специални условия, ако страните допълнително, изрично и писмено са договорили това в добавък към застрахователната полица и ако изцяло и в срок е заплатена допълнителна застрахователна премия.

3. Покрити рискове

Покриваните от застрахователя рискове са групирани в четири независими една от друга рискови клаузи:
3.1. Рискова клауза "Пълно Каско";
3.2. Рискова клауза "Частично Каско Б";
3.3. Рискова клауза "Частично Каско А";
3.4. Рискова клауза "Минимално Каско".

Покритите рискове по клауза "Пълно Каско" са:
• Пожар и природни бедствия;
• Пътнотранспортно произшествие /ПТП/;
• Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП);
• Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
• Кражба на цялото МПС;
• Грабеж на цялото МПС;

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за:
- намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по МПС;
- транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования;
- отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни;
- почистване вътрешността на купето на МПС.

Покритите рискове по клауза "Частично Каско Б" са:
• Пожар и природни бедствия;
• Пътнотранспортно произшествие /ПТП/;
• Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП);
• Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за:
- намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС;
- транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования;
- отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни;
- почистване вътрешността на купето на МПС.

Покритите рискове по клауза "Частично Каско А" са:
• Пожар и природни бедствия;
• Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/;
• Кражба на цялото МПС;
• Грабеж на цялото МПС;

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за:
- намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС;
- транспортиране на МПС от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования;
- отговорно пазене на МПС за срок, не по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни;
- почистване вътрешността на купето на МПС.

Покритите рискове по клауза "Минимално Каско" са:
• Пожар и природни бедствия;

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за:
- намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС;
- почистване вътрешността на купето на МПС.

4. Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователната сума е застрахователната стойност, за която е застраховано МПС и която е посочена в застрахователната полица.
Размерът на застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа на ЗПАД"Алианц България" към датата на слючване на застраховката.
Заплащането на застрахователната премия може да бъде еднократно и разсрочено на две или четири равни вноски.

5. "Валутна клауза"

При "Валутната клауза" застрахователната сума и застрахователната премия се определят в евро, щатски долари, британски лири или швейцарски франкове.
За валутна клауза "Евро" не се прилага завишение на застрахователната премия.

6. Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми съответните компетентни държавни органи незабавно, а застрахователя в 5-дневен срок, а в случай на кражба или грабеж на автомобила - в рамките на 24 часа. В случай че срокът изтича в неработен ден - до края на първия работен ден.
Огледът на щетите се извършва от застрахователя в офис на ЗПАД"Алианц България" или на адрес, посочен от застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход.
Възстановяването на частични щетите се извършва чрез:
• Отремонтиране на автомобила в доверен сервиз с възлагателно писмо - за МПС до 8 г., включително;
• Изплащане на застрахователно обезщетение по представени оригинални фактури - за МПС до 8 г., включително;
• Изплащане на застрахователно обезщетение по експертна оценка, прилагана от застрахователя.

Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, в който Застрахованият е представил всички поискани от Застрахователя документи, материали и вещи, свързани с установяване на застрахователното събитие и на размера на щетите, влючително при кражба или грабеж на цяло МПС.

7. Клауза "Частична кражба"

Срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия Застрахователят покрива кражбата на неподвижно монтирано в МПС аудиооборудване, като авторадиокасетофони и компактдискови системи. При застраховане на неподвижно монтираното аудиооборудване се изготвя негов подробен опис, който представлявя неразделна част от застрахователната полица.
В случай на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми незабавно компетентните органи и да представи на застрахователя падащия панел (на оборудването, за което е отбелязано, че разполага с такъв).

8. Специални изисквания

За леки, лекотоварни (до 3.5 т., вкл.) автомобили и автобуси (до 18 места, вкл.) е задължително извършване на пасивно техническо маркиране, разходите за което са изцяло за сметка на Застрахователя.
Също така за леки, лекотоварни (до 3.5 т., вкл.) автомобили и автобуси (до 18 места, вкл.) е задължително наличието на монтирана и работеща алармена система.

9. Защо да сключа застраховка "Каско на МПС" в ЗПАД"Алианц България"?

• Бърза процедура по сключване на застраховката и регистрация на щети във всеки един офис на ЗПАД "Алианц България" благодарение на разработения онлайн софтуер;
• На разположение на всички клиенти на ЗПАД"Алианц България" са над 140 представителни офиса, намиращи се на територията на цялата страна, както и мрежа от 3000 висококвалифицирани застрахователни агенти;
• Безплатно "Разширение на териториалния обхват" за леки автомобили на възраст до 4 г., вкл., при сключена и еднократно заплатена едногодоишна застраховка "Гражданска отговорност" на МПС за чужбина - сертификат "Зелена карта" в ЗПАД"Алианц България"
• Възможност за расрочено плащане на застрахователната премия;
• Възможност за дозастраховане след изплащане на застрахователно обезщетение;
• Договори за безкасово плащане с над 200 автосервиза в София и страната;
• Договори за безкасово плащане с оторизираните сервизи на официалните вносители на автомобили;
• Безплатна застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" за леки, леки с висока проходимост, товарни (с обща маса до 3,5 т., вкл.) автомобили, автобуси (до 18 места, вкл.) със застрахователна стойност над 8000.00лв. вкл. в комбинация с рискова клауза "Пълно каско" или "Частично Б".
• Денонощен "Асистанс" център, приемащ обаждания за събития, настъпили на територията на Република България и в чужбина;
• Възможност за сключване на застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" за чужбина в комбинация със застраховка "Гражданска отговорност" на МПС за чужбина - сертификат "Зелена карта";
• Застраховка "Помощ при пътуване - медицински разноски"
• Чрез своя партньор ELVIA Assistance ЗПАД"Алианц България' гарантира заплащането на медицински разноски и оказване на допълнителни услуги при настъпване на събитие;
• Застрахованият може да разчита на своевременна помощ от страна на нашите партньори от "Алианц Груп" в цяла Европа - безплатен оглед на увреденото МПС от лицензирано вещо лице, изготвяне на безплатна експертиза и снимков материал.
• Застрахованият може да разчита на подкрепата на презастрахователите на ЗПАД"Алианц България", които гарантират изплащането на всяко едно обезщетение;
• При кражба или грабеж на МПС и последващо намиране, преписката по щетата се преобразува в "Злоумишлени действия" и към размера на застрахователното обезщетение могат да се включат и липсващи части, възли, детайли и агрегати на обща стойност до 20% от застрахователната стойност.
Отстъпки:
• Бонус - отстъпка от годишната застрахователна премия за всяка застраховка, по която не е настъпило застрахователно събитие и няма промяна в собствеността на МПС;
• Самоучастие;
• Брой МПС на един собственик.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Какво ще спечелят нашите клиенти със застраховка Гражданска отговорност в Алианц България?
• Алианц България гарантира на клиентите си качествено обслужване при ликвидация на щети в офисите на Алианц България в цялата страна.
• Възможност за разсрочено плащане на премията
> Разсрочване на премията се допуска за полици със срок на валидност над 9 или 12 месеца вкл.;
> Съобразно броя на застраховащите се моторни превозни средства, се допуска следното разсрочване на премията:
o За собственици на до 9 бр. МПС вкл. - 2, 3 или 4 вноски
o За собственици на 10 и повече бр. МПС - 2, 3, 4, 6 или 12 вноски.

• При сключване на застраховака "Гражданска отговорност" имате възможност да сключите и застраховки:

Автоасистанс - Какво е това?

Застраховката Автоасистанс на Алианц България осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него. Компанията оказва и допълнително съдействие при настъпване на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на МПС.

Какво да направя ако се случи нещо на пътя?

В случай, че застрахованата кола се повреди по време на път или при пътно-транспортно произшествие, е необходимо само да се позвъни на телефона на Асистанс центъра на Алианц България. Единствено ЗПАД Алианц България разполага със собствен Асистанс център, който е на разположение на застрахованите 24 часа в денонощието. Веднага след това на мястото ще бъде осигурена специализирана пътна помощ.

Какво покрива застраховката?

При пътно-транспортно произшествие, в което са пострадали застраховани лица, ЗПАД Алианц България организира и заплаща разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Компанията организира и заплаща още транспортирането на всички застраховани лица в автомобила от мястото на ПТП до най-близкия населен пункт, от който може да се извърши връщането до дома с обществен транспорт.
В зависимост от конкретния случай, резервира и заплаща хотел за всички пътници от застрахованият автомобил до лимита, посочен в застрахователната полица.

Валидност на покритието?

Застраховката е валидна само в България, с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, указано в застрахователната полица.

Кой е обектът на застраховката?

Това за лицата, пътуващи в застрахованото МПС.

Предмет на застраховката?

Изплащане на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътнотранспортно произшествие.

Какво покрива застраховката?

Смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, временна загуба на трудоспособност от злополука и медицински разноски вследствие злополука.

За контакти:

  1. Кръстинка Дичева
  2. Директор мрежа "Застраховки" към "Алианс България Холдинг" - Варна
  3. GSM: 0899 987 125