Задължително обучение на професионални водачи по наредба 41 на МТ

Извадка от Държавен вестник

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Изискването за начална квалификация се прилага:

 1. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008 г.;
 2. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009 г.

§ 2. (1) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.

(2) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1+E и категории C или C+E преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.

(3) Водачите по ал. 1, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

 1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2009 г.
 2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
 3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
 4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
 5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2008 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2013 г.

(4) Водачите по ал. 2, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

 1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
 2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
 3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
 4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2013 г.
 5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2009 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2014 г.

Забележка: Това е гратисен период и важи само за България. За останалите страни от ЕС е задлжително и се изисква!