ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ "ВОЛАН" ЕООД

Предлага обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 63 специалности от 38 професии, обучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация

След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

 • свидетелство за професионална квалификация по професия, по образец на МОН
 • удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН
 • сертификат по образец на ЦПО за завършен квалификационен курс
 • свидетелство за правоспособност по образец на МОН

Притежава лицензия №200912744 от 26.03.2009г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Дейността на центъра се осъществява в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания и Правилника за устройството и дейността на ЦПО.

Степени и изисквания

Първа степен
 •  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта – за лица, навършили 16 г.;
 • продължителността на обучението е 300 учебни часа
Втора степен
 • завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • продължителност на обучението е 660 учебни часа
Трета Степен
 • завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
 • продължителност на обучението е 960 учебни часа
Необходими документи: 
 • Копие на лична карта
 • Копие на свидетелство за завършено образование;
 • Медицинско свидетелство;
 • За придобиване на свидетелство за правоспособност се изисква и копие на свидетелство за правоуправление на МПС.
От 2010г. Центърът има Споразумение с Агенцията по заетостта като доставчик на обучение. Провеждани са обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и обучения по ключови компетентости по редица схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси като: „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Активни”, „Ваучери за заети лица”.

ПЪЛЕН СПИСЪК С ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Финанси, банково и застрахователно дело

ПЪЛЕН СПИСЪК С ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Търговия на едро и дребно
Код на професионалното направление: 341 Професия: Продавач – консултант Kод на професията: 3410201 Специалност: Продавач – консултант Код на специалността: 3410201 Степен на професионална квалификация: втора
Счетоводно и данъчно облагане
Код на професионалното направление: 344 Професия: Оперативен счетоводител Kод на професията: 344030 Специалност: Оперативно счетоводство Код на специалността: 3440301 Степен на професионална квалификация: трета
Администрация и управление
Код на професионалното направление: 345 Професия: Сътрудник в бизнес – услуги Kод на професията: 345040 Специалност: Бизнес – услуги Код на специалността: 3450401 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес Kод на професията: 345050 Специалност: Малък и среден бизнес Код на специалността: 3450501 Степен на професионална квалификация: втора
Приложна информатика
Код на професионалното направление: 482 Професия: Икономист – информатик Kод на професията: 482010 Специалност: Икономическа информатика Код на специалността: 4820101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Оператор информационно осигуряване Kод на професията: 482020 Специалност: Икономическо информационно осигуряване Код на специалността: 4820201 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Оператор на компютър Kод на професията: 482030 Специалност: Текстообработване Код на специалността: 4820301 Степен на професионална квалификация: първа Професия: Организатор Интернет приложения Kод на професията: 482040 Специалност: Електронна търговия Код на специалността: 4820401 Степен на професионална квалификация: трета
Електротехника и енергетика
Код на професионалното направление: 522 Професия: Електромонтьор Kод на професията: 522020 Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Код на специалността: 5220209 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електрически инсталации Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електродомакинска техника Код на специалността: 5220211 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електрически инсталации Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Kод на професията: 522040 Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна Код на специалността: 5220401 Степен на професионална квалификация: втора
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Код на професионалното направление: 523 Професия: Техник на компютърни системи Kод на професията: 523050 Специалност: Компютърна техника и технологии Код на специалността: 5230501 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Компютърни мрежи Код на специалността: 5230502 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Монтьор на компютърни системи Kод на професията: 523060 Специалност: Компютърна техника и технологии Код на специалността: 5230601 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Компютърни мрежи Код на специалността: 5230602 Степен на професионална квалификация: втора
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професионалното направление: 525 Професия: Техник по транспортна техника Kод на професията: 525010 Специалност: Автотранспортна техника Код на специалността: 5250101 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Пътно – строителна техника Код на специалността: 5250102 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Монтьор по транспортна техника Kод на професията: 525020 Специалност: Автотранспортна техника Код на специалността: 5250201 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Пътно – строителна техника Код на специалността: 5250202 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Техник по подемно -транспортна техника Kод на професията: 525060 Специалност: Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства Код на специалността: 5250601 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Подемно – транспортна техника с електрозадвижване Код на специалността: 5250602 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Работник по транспортна техника Kод на професията: 525120 Специалност: Автобояджийство Код на специалността: 5251201 Степен на професионална квалификация: първа
Хранителни технологии
Код на професионалното направление: 541 Професия: Хлебар – сладкар Kод на професията: 541030 Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Код на специалността: 5410301 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Производство на сладкарски изделия Код на специалността: 5410302 Степен на професионална квалификация: втора
Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи
Код на професионалното направление: 542 Професия: Оператор в производството на облекло Kод на професията: 542050 Специалност: Производство на облекло от текстил Код на специалността: 5420501 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Шивач Kод на професията: 542110 Специалност: Шивачество Код на специалността: 5421101 Степен на професионална квалификация: първа
Строителство
Код на професионалното направление: 582 Професия: Строител Kод на професията: 582030 Специалност: Кофражи Код на специалността: 5820302 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Армировка и бетон Код на специалността: 5820303 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Зидария Код на специалността: 5820304 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Мазилки и шпакловки Код на специалността: 5820305 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Вътрешни облицовки и настилки Код на специалността: 5820306 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Външни облицовки и настилки Код на специалността: 5820307 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Бояджийски работи Код на специалността: 5820309 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Строително дърводелство Код на специалността: 5820310 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Строително тенекеджийство Код на специалността: 5820311 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Покриви Код на специалността: 5820312 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Строител – монтажник Kод на професията: 582040 Специалност: Стоманенобетонни конструкции Код на специалността: 5820401 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Сухо строителство Код на специалността: 5820403 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Дограма и стъклопоставяне Код на специалността: 5820404 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Kод на професията: 582050 Специалност: Вътрешни ВиК мрежи Код на специалността: 5820501 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Външни ВиК мрежи Код на специалността: 5820502 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Пътен строител Kод на професията: 582060 Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях Код на специалността: 5820601 Степен на професионална квалификация: втора
Растениевъдство и животновъдство
Код на професионалното направление: 621 Професия: Монтьор на селскостопанска техника Kод на професията: 621080 Специалност: Механизация на селското стопанство Код на специалността: 6210801 Степен на професионална квалификация: втора
Градинарство /паркове и градини/
Код на професионалното направление: 622 Професия: Озеленител Kод на професията: 622020 Специалност: Парково строителство и озеленяване Код на специалността: 6220202 Степен на професионална квалификация: втора
Социална работа и консултиране
Код на професионалното направление: 762 Професия: Сътрудник социални дейности Kод на професията: 762020 Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск Код на специалността: 7620201 Степен на професионална квалификация: трета
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професионалното направление: 811 Професия: Хотелиер Kод на професията: 811010 Специалност: Организация на хотелиерството Код на специалността: 8110101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Камериер Kод на професията: 811030 Специалност: Хотелиерство Код на специалността: 8110301 Степен на професионална квалификация: първа
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професионалното направление: 811 Професия: Хотелиер Kод на професията: 811010 Специалност: Организация на хотелиерството Код на специалността: 8110101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Камериер Kод на професията: 811030 Специалност: Хотелиерство Код на специалността: 8110301 Степен на професионална квалификация: първа
Транспортни услуги
Код на професионалното направление: 840 Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт Kод на професията: 840070 Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт Код на специалността: 8400701 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Водач на МПС за обществен превоз Kод на професията: 840090 Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници Код на специалността: 8400901 Степен на професионална квалификация: първа Специалност: Вътрешни и международни превози на товари Код на специалността: 8400902 Степен на професионална квалификация: първа Професия: Спедитор – логистик Kод на професията: 840110 Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика Код на специалността: 8401101 Степен на професионална квалификация: трета
Охранителни услуги
Код на професионалното направление: 861 Професия:Охранител Kод на професията: 841010 Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност Код на специалността: 8610101 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Лична охрана Код на специалността: 8610102 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Физическа охрана на обекти Код на специалността: 8610103 Степен на професионална квалификация: трета