Информация за проекта

Покана | Пресконференция | Идентифициране | Младежка трудова борса | Мотивационни обучения | Професионални обучения | Брошура

Активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29 годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.Неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.
Според данни от статистиката във Варненска област, след завършване на свое-то образование младежите трудно се включват на пазара на труда, нямат практи-чески и трудов опит. Ниското образование и квалификация са причината да бъдат продължително време изключени от пазара на труда. Не е наложена все още прак-тиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на млади-те работници. Една част от младежите са демотивирани от предлаганото заплаща-не. Висока е безработицата особено сред младежите и жените. Те са заети пре-димно в ниско платени дейности, липсата на трудова дисциплина е също допълни-телна причина. Възможностите за професионална и личностна реализация на територията на общината са силно ограничени, поради липса на работеща икономика.

В рамките на проекта ще бъде проведена информационна кампания, организирана младежка трудова борса, за идентифициране и насърчаване към активно поведение за устойчиво интегриране към пазара на труда или повишаване на образованието на младежи от целевата група.

Проект „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” ще помогне на 60 младежи да получат мотивация и професионални съвети за успешно интегриране към пазара на труда. Проектът ще им предостави обучения за придобиване на професионална квалификация и последваща субсидирана заетост за определен период.
0899 987 125;

052 694 400

Web-site: www.volan-bg.com