fbpx

ADR курсове

ADR 

европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе

Учебен център „Волан“ ЕООД

 

организира и провежда курс за професионално обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Занятията се провеждат в специализиран кабинет в гр. Варна, оборудван и одобрен съгласно изискванията на ИА”Автомобилна администрация“ с квалифициран преподавател. При обученията се спазват изискванията на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. , издадена от „Министерство на транспорта и информационните технологии“.
Обучението е изцяло теоретично и се извърша по учебна програма одобрена от ИА “Автомобилна администрация”.

Първоначално придобиване на правоспособност

 за превоз на опасни товари

Курсът се състои от следните модули:

Основен курс – задължителен модул.

Съдържание на обучението:

• Цел и приложение на ADR, задължения, отговорности, санкции;
• Опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
• Изисквания за опаковки, смесено товарене на различни опасни товари;
• Изисквания за превозните средства – оборудване и сигнализация;
• Документация при превозите;
• Правила при товаро – разтоварни дейности;
• Действия при аварийни ситуации. Оказване на първа помощ.

Допълнителни модули – незадължителни

 

Всеки обучаем има право да си избере всички допълнителни модули, част от тях или нито един.

Превоз на опасни товари в цистерни

Съдържание на обучението:

 • типове цистерни и МПС: изисквания, одобряване, сигнализация;
 • правила при пълнене, и изпразване;
 • необходими докумети при превоза;
 • действия при аварийни ситуации.

Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1)

Съдържание на обучението:

 • структура на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
 • изисквания за опаковките и знаците за опасност;
 • специфични разпоредби при превоз на взривни вещества и изделия;
 • забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
 • превозни средства: изисквания за превозните средства – необходимо оборудване и сигнализация;
 • необходими документи при превоза;
 • действия при аварийни случаи;

Превоз на радиоактивни материали (Клас 7)

Съдържание на обучението:

 • радиологични единици, естество на радиацията и последствията от нея;
 • безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
 • видове опаковки: изисквания, маркировка;
 • транспортни категории на товарите;
 • превозни средства: изисквания към превозните средства – необходимо оборудване и сигнализация;
 • правила и  подреждане на товара;
 • забрани при товарене;
 • правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
 • необходими документи при превоз;
 • задължения и отговорности на водача и действия при аварийни ситуации;

Преминалите обучения полагат теоретичен изпит на таблет пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Успешно положилите изпит подават заявление към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в съответния областен отдел, срещу което се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари  с валидност пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс и изпит. В деня на изпита се изисква АДР свидетелството да е валидно. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва да премине отново пълен курс АДР – придобиване.

За повече информация посетете сайта на

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”