fbpx

Проект

Информация за проекта - основна цел

Активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29 годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Специфични цели

 • Идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група;
 • Улесняване прехода от завършилите образователна степен към успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставяне на възможности за включване в обучение по професионална квалификация, съобразени с индивидуалния профил за кариерно развитие на всеки от целевата група;
 • Утвърждаване на практиката за надграждане на образователната степен към по-успешно кариерно развитие;
 • Предоставяне на професионални съвети според индивидуалните потребности на целевата група и повишаване мотивацията им към образование и заетост;
 • Провеждане на информационна кампания за важността от продължаващата форма на обучение;
 • Създаване на умения и навици за търсене на работа и предоставяне на практически съвети;
 • Повишаване икономическата активност в община Варна и активизиране местния пазар на труда;
 • Осигуряване на заетост на участниците от целевата група;

Целева група

Неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Дейности по проекта

 • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
 • Предоставяне на мотивационни обучения, професионални съвети според индивидуалните потребности на целевата група и повишаване мотивацията им към образование и заетост.Улесняване прехода от завършилите образователна степен към успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация, съобразени с индивидуалния профил за кариерно развитие на всеки от целевата група;
 • Осигуряване на заетост на целевата група за период до 6 месеца;
 • Дейности по информация и публичност;
 • Организация и управление на проекта.

Очаквани резултати

 • Идентифициране на 60 лица от целевата група
 • Мотивирани и обучени 60 лица от целевата група
 • Осигурена заетост на 60 лица включени в обучения

Мотиви за участване в проекта

 • Според данни от статистиката във Варненска област, след завършване на свое-то образование младежите трудно се включват на пазара на труда, нямат практи-чески и трудов опит. Ниското образование и квалификация са причината да бъдат продължително време изключени от пазара на труда. Не е наложена все още прак-тиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на млади-те работници. Една част от младежите са демотивирани от предлаганото заплаща-не. Висока е безработицата особено сред младежите и жените. Те са заети пре-димно в ниско платени дейности, липсата на трудова дисциплина е също допълни-телна причина. Възможностите за професионална и личностна реализация на територията на общината са силно ограничени, поради липса на работеща икономика.

  В рамките на проекта ще бъде проведена информационна кампания, организирана младежка трудова борса, за идентифициране и насърчаване към активно поведение за устойчиво интегриране към пазара на труда или повишаване на образованието на младежи от целевата група.

  Проект „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” ще помогне на 60 младежи да получат мотивация и професионални съвети за успешно интегриране към пазара на труда. Проектът ще им предостави обучения за придобиване на професионална квалификация и последваща субсидирана заетост за определен период.

Направления, в които ще се проведат професионалните обучения

 • Професия Водач на МПС за обществен превоз код 840090, Специалност Вътрешни и международни превози на пътници код 8400901 , 1 степен на професионална квалификация
 • Професия Водач на МПС за обществен превоз код 840090, Специалност Вътрешни и международни превози на товари код 8400902, 1 степен на професионална квалификация
 • Професия Монтьор на транспортна техника, код 525020, Специалност Автотранспортна техника, код 5250201, 2 степен на професионална квалификация
 • Професия Монтьор на транспортна техника, код 525020, Специалност Пътностроителна техника, код 5250202, 2 степен на професионална квалификация
 • Професия Сътрудник в бизнес – услуги, код 345040, Специалност Бизнес – услуги, код 3450401, 2 степен на професионална квалификация.
 • Да сте лице между 15 и 29 години;
 • Да не учите за период от минимум четири месеца;
 • Да не работите за период от минимум четири месеца;
 • Да не сте регистрирани в Бюрото по труда през предходните 12 месеца.

0899 987 125;

052 694 400

Пресконференция

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.04.2016 г. от 10.00 часа в конферентна зала находяща се на адрес: гр. Варна, ул.” Д-р Пискюлиев“ №1,етаж 5, се проведе пресконференция за дейностите заложени по Проект: „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” Бенефициент – “ВОЛАН” ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

В нея взеха участие представители на фирма „Гуд Уил Консултинг“ ЕООД и екипът по проекта.

Целта на събитието беше да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост със заложените дейности по проекта. Стойността на проекта е 320 987,70 лв., срок за изпълнение – 15 месеца – до юли, 2017 г.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Идентифициране

В периода от 01.04.2016 г. До 10.07.2016 г. Се проведе кампания по идентифициране на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст. Като краен резултат бяха идентифицирани 60 неактивни младежи, които потвърдиха съгласие да бъдат включени в проекта.

Младежка трудова борса

На 26 и 27 май 2016 г. В рамките на проект „подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град варна“ по процедура „активни“ на ОП „РЧР“ се проведе младежка трудова борса.

Работодателите, заявили готовност да наемат лица на работни позиции на територията на община варна се срещнаха с младежи, търсещи работа.

Целта на срещата бе да се осъществи непосредствен контакт между двете страни, като фирма „ВОЛАН” ЕООД бе необходимия медиатор между тях. На срещата присъстваха представители на фирмите „РАДО 2009 – Г” – ЕООД, „ЖЕНИ ТРЕЙД“ ЕООД, „ М – ТРАНС“ ООД, „ТОНИ – 3” – ЕООД. Работодателите приветстваха инициативата. Считат че е навременна и полезна за тях, тъй като срещат сериозен проблем с набирането на персонал, поради липса на достатъчно квалифицирани кадри и недостиг на желаещи да работят.

               МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА АКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

В периода от 11 до 31 юли се проведе мотивационно обучение за активно търсене на работа на 60 лица от целевата група. Целта на обучението бе младежите да бъдат стимулирани и насочвани да придобият умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. Към придобиване на професионална квалификация и/или заетост. Обучението се проведе по следните теми:

 • Мотивацията, ключов инструмент за активиране на неактивни безработни лица за търсене на работа;
 • Осъзнаване на индивидуалния път на всеки от участниците – лични цели, професионални цели, очаквания, емоционално състояние;
 • Начини за постигане на предпочитана работа чрез идентифициране на силни и слаби страни на участниците;
 • Насърчаване на индивидуалния подход за промяна и учене при търсене на работа;
 • Усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа;
 • Придобиване на умения за търсене на свободни работни позиции чрез използване на различни източници на информация;
 • Изготвяне на индивидуален план и стратегия за търсене на работа;
 • Успешно представяне пред работодател;
 • Техники за ефективна комуникация;
 • Запознаване с българското трудово законодателство;
 • Използване на позитивното влияние на групата.

В резултат на проведеното обучение участниците придобиха полезни знания и умения за:

 • Подготовка на документи за кандидатстване за работа – автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
 • Ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места;
 • Мотивиране и усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;
 • Използване на позитивното влияние на групата – повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

В периода от 01 август до 31 октомври 2016г. В рамките на проект „подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град варна” се проведоха обучения за придобиване на професионална квалификация на 60 лица от целевата група по следните специалности:

Професия сътрудник в бизнес - услуги, код 345040, специалност бизнес-услуги, код 3450401, 2 степен на професионална квалификация – обучени 20 лица
Професия монтьор на транспортна техника, код 525020, специалност автотранспортна техника, код 5250201, 2 степен на професионална квалификация – обучени 15 лица
Професия монтьор на транспортна техника, код 525020, специалност пътностроителна техника, код 5250202, 2 степен на професионална квалификация – обучени 10 лица
Професия водач на мпс за обществен превоз код 840090, специалност вътрешни и международни превози на пътници, код 8400901, 1 степен на професионална квалификация – обучени 5 лица
Приложна информатика
Код на професионалното направление: 482 Професия: Икономист – информатик Kод на професията: 482010 Специалност: Икономическа информатика Код на специалността: 4820101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Оператор информационно осигуряване Kод на професията: 482020 Специалност: Икономическо информационно осигуряване Код на специалността: 4820201 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Оператор на компютър Kод на професията: 482030 Специалност: Текстообработване Код на специалността: 4820301 Степен на професионална квалификация: първа Професия: Организатор Интернет приложения Kод на професията: 482040 Специалност: Електронна търговия Код на специалността: 4820401 Степен на професионална квалификация: трета
Електротехника и енергетика
Код на професионалното направление: 522 Професия: Електромонтьор Kод на професията: 522020 Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Код на специалността: 5220209 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електрически инсталации Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електродомакинска техника Код на специалността: 5220211 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Електрически инсталации Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Код на специалността: 5220210 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Kод на професията: 522040 Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна Код на специалността: 5220401 Степен на професионална квалификация: втора
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
Код на професионалното направление: 523 Професия: Техник на компютърни системи Kод на професията: 523050 Специалност: Компютърна техника и технологии Код на специалността: 5230501 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Компютърни мрежи Код на специалността: 5230502 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Монтьор на компютърни системи Kод на професията: 523060 Специалност: Компютърна техника и технологии Код на специалността: 5230601 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Компютърни мрежи Код на специалността: 5230602 Степен на професионална квалификация: втора
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Код на професионалното направление: 525 Професия: Техник по транспортна техника Kод на професията: 525010 Специалност: Автотранспортна техника Код на специалността: 5250101 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Пътно – строителна техника Код на специалността: 5250102 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Монтьор по транспортна техника Kод на професията: 525020 Специалност: Автотранспортна техника Код на специалността: 5250201 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Пътно – строителна техника Код на специалността: 5250202 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Техник по подемно -транспортна техника Kод на професията: 525060 Специалност: Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства Код на специалността: 5250601 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Подемно – транспортна техника с електрозадвижване Код на специалността: 5250602 Степен на професионална квалификация: втора Професия: Работник по транспортна техника Kод на професията: 525120 Специалност: Автобояджийство Код на специалността: 5251201 Степен на професионална квалификация: първа
Хранителни технологии
Код на професионалното направление: 541 Професия: Хлебар – сладкар Kод на професията: 541030 Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Код на специалността: 5410301 Степен на професионална квалификация: втора Специалност: Производство на сладкарски изделия Код на специалността: 5410302 Степен на професионална квалификация: втора
Градинарство /паркове и градини/
Код на професионалното направление: 622 Професия: Озеленител Kод на професията: 622020 Специалност: Парково строителство и озеленяване Код на специалността: 6220202 Степен на професионална квалификация: втора
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професионалното направление: 811 Професия: Хотелиер Kод на професията: 811010 Специалност: Организация на хотелиерството Код на специалността: 8110101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Камериер Kод на професията: 811030 Специалност: Хотелиерство Код на специалността: 8110301 Степен на професионална квалификация: първа
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Код на професионалното направление: 811 Професия: Хотелиер Kод на професията: 811010 Специалност: Организация на хотелиерството Код на специалността: 8110101 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Камериер Kод на професията: 811030 Специалност: Хотелиерство Код на специалността: 8110301 Степен на професионална квалификация: първа
Транспортни услуги
Код на професионалното направление: 840 Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт Kод на професията: 840070 Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт Код на специалността: 8400701 Степен на професионална квалификация: трета Професия: Водач на МПС за обществен превоз Kод на професията: 840090 Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници Код на специалността: 8400901 Степен на професионална квалификация: първа Специалност: Вътрешни и международни превози на товари Код на специалността: 8400902 Степен на професионална квалификация: първа Професия: Спедитор – логистик Kод на професията: 840110 Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика Код на специалността: 8401101 Степен на професионална квалификация: трета
Охранителни услуги
Код на професионалното направление: 861 Професия:Охранител Kод на професията: 841010 Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност Код на специалността: 8610101 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Лична охрана Код на специалността: 8610102 Степен на професионална квалификация: трета Специалност: Физическа охрана на обекти Код на специалността: 8610103 Степен на професионална квалификация: трета

Проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ”

Информация за проекта - основна цел

Фирма ВОЛАН ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ:

BG16RFOP002-2.077-1067-C01

Период на изпълнение: 

10.02.2021 – 10.05.2021

Бенефициент: ВОЛАН ЕООД ; ЕИК 103790974

Обща стойност: 142 000, 00 лв., от които 120 700, 00 лв европейско и 21 300, 00 лв. национално финансиране