fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС

Учебен център „Волан“ ЕООД предлага обучения за придобиване на професионална компетентост във връзка с Наредба №41 от 04.08.2008г., издадена от МТИТ. Според наредбата на всички водачи притежаващи категории С1, С, СЕ, D1, D и DE извършващи обществен превоз на пътници и товари на територията на Европейския съюз, както и на тези извършващи превоз за собствена сметка е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да притежават “Карта за квалификация на водача”.

Видове курсове “Професионална компетентност”

Курс за начална квалификация

За водачи, придобили правоспособност за управление на МПС:
•     след 10.09.2008 г. за категории D1, D или D1Е, DE;
•     след 10.09.2009 г. за категории С1,C или С1Е, CE.

Продължителност на курс “Професионална компетентност” – начална квалификация

  • Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа – 27 дни

Завършване

  • Обучението завършва с полагане на изпит в учебния център.
  • След приключване на обучението и успешно преминат изпит учебния център издава на лицето Удостоверение за професионална компетентост.

Водачите, придобили удостоверение за професионална компетентност, подават заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за професионална компетентност и две снимки. Министърът на транспорта или оправомощено от него длъжностно лице издава карта за квалификация на водача в 30-дневен срок от получаване на заявлението.

Курс за периодично обучение

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:
•     преди 10.09.2008г. за кат. D1, D или D1Е, DE;
•     преди 10.09.2009г. за кат. С1,C или С1Е, CE.

Продължителност на курс “Професионална компетентност” периодично обучение

  • Курсовете за периодично обучение започват всеки петък и продължават седем дни
  • Продължителността на курса е 47 учебни часа

Завършване

  • Обучението приключва без полагане на изпит.
  • След приключване на обучението Учебния център издава на лицето Удостоверение за професионална компетентост.

Валидност на картата за квалификация на водача - 5 години

След изтичане на този срок водачите отново подлежат на периодично обучение и подменят картата за квалификация на водача с нова.

Професионални категории, за които се изисква Професионална компетентност (Карта на водача)

За повече информация посетете сайта на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”