fbpx

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ "ВОЛАН" ЕООД

Предлага обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 63 специалности от 38 професии, обучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация

След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

 • свидетелство за професионална квалификация по професия, по образец на МОН
 • удостоверение за професионално обучение по част от професия, по образец на МОН
 • сертификат по образец на ЦПО за завършен квалификационен курс
 • свидетелство за правоспособност по образец на МОН

Притежава лицензия №200912744 от 26.03.2009г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Дейността на центъра се осъществява в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания и Правилника за устройството и дейността на ЦПО.

Степени и изисквания

Първа степен
 •  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта – за лица, навършили 16 г.;
 • продължителността на обучението е 300 учебни часа
Втора степен
 • завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • продължителност на обучението е 660 учебни часа
Трета Степен
 • завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
 • продължителност на обучението е 960 учебни часа

Необходими документи: 

 • Копие на лична карта
 • Копие на свидетелство за завършено образование;
 • Медицинско свидетелство;
 • За придобиване на свидетелство за правоспособност се изисква и копие на свидетелство за правоуправление на МПС.
От 2010г. Центърът има Споразумение с Агенцията по заетостта като доставчик на обучение. Провеждани са обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и обучения по ключови компетентости по редица схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси като: „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Активни”, „Ваучери за заети лица”.

ПЪЛЕН СПИСЪК С ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Финанси, банково и застрахователно дело

Код на професионалното направление: 343

Професия: Финансист
Kод на професията: 343010

Специалност: Банково дело
Код на специалността: 3430101
Степен на професионална квалификация: трета

Търговия на едро и дребно

Код на професионалното направление: 341

Професия: Продавач – консултант
Kод на професията: 3410201

Специалност: Продавач – консултант
Код на специалността: 3410201
Степен на професионална квалификация: втора

Счетоводно и данъчно облагане

Код на професионалното направление: 344

Професия: Оперативен счетоводител
Kод на професията: 344030

Специалност: Оперативно счетоводство
Код на специалността: 3440301
Степен на професионална квалификация: трета

Администрация и управление

Код на професионалното направление: 345

Професия: Сътрудник в бизнес – услуги
Kод на професията: 345040

Специалност: Бизнес – услуги
Код на специалността: 3450401
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес
Kод на професията: 345050

Специалност: Малък и среден бизнес
Код на специалността: 3450501
Степен на професионална квалификация: втора

Приложна информатика

Код на професионалното направление: 482

Професия: Икономист – информатик
Kод на професията: 482010

Специалност: Икономическа информатика
Код на специалността: 4820101
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Оператор информационно осигуряване
Kод на професията: 482020

Специалност: Икономическо информационно осигуряване
Код на специалността: 4820201
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Оператор на компютър
Kод на професията: 482030

Специалност: Текстообработване
Код на специалността: 4820301
Степен на професионална квалификация: първа

Професия: Организатор Интернет приложения
Kод на професията: 482040

Специалност: Електронна търговия
Код на специалността: 4820401
Степен на професионална квалификация: трета

Електротехника и енергетика

Код на професионалното направление: 522

Професия: Електромонтьор
Kод на професията: 522020

Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Код на специалността: 5220209
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Електрически инсталации
Код на специалността: 5220210
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Електродомакинска техника
Код на специалността: 5220211
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Електрически инсталации
Код на специалността: 5220210
Степен на професионална квалификация: втора
Код на специалността: 5220210
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Kод на професията: 522040

Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
Код на специалността: 5220401
Степен на професионална квалификация: втора

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Код на професионалното направление: 523

Професия: Техник на компютърни системи
Kод на професията: 523050

Специалност: Компютърна техника и технологии
Код на специалността: 5230501
Степен на професионална квалификация: трета

Специалност: Компютърни мрежи
Код на специалността: 5230502
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Монтьор на компютърни системи
Kод на професията: 523060

Специалност: Компютърна техника и технологии
Код на специалността: 5230601
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Компютърни мрежи
Код на специалността: 5230602
Степен на професионална квалификация: втора

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Код на професионалното направление: 525

Професия: Техник по транспортна техника
Kод на професията: 525010

Специалност: Автотранспортна техника
Код на специалността: 5250101
Степен на професионална квалификация: трета

Специалност: Пътно – строителна техника
Код на специалността: 5250102
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Монтьор по транспортна техника
Kод на професията: 525020

Специалност: Автотранспортна техника
Код на специалността: 5250201
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Пътно – строителна техника
Код на специалността: 5250202
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Техник по подемно -транспортна техника
Kод на професията: 525060

Специалност: Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
Код на специалността: 5250601
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Подемно – транспортна техника с електрозадвижване
Код на специалността: 5250602
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Работник по транспортна техника
Kод на професията: 525120

Специалност: Автобояджийство
Код на специалността: 5251201
Степен на професионална квалификация: първа

Хранителни технологии

Код на професионалното направление: 541

Професия: Хлебар – сладкар
Kод на професията: 541030

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия
Код на специалността: 5410301
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Производство на сладкарски изделия
Код на специалността: 5410302
Степен на професионална квалификация: втора

Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Код на професионалното направление: 542

Професия: Оператор в производството на облекло
Kод на професията: 542050

Специалност: Производство на облекло от текстил
Код на специалността: 5420501
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Шивач
Kод на професията: 542110

Специалност: Шивачество
Код на специалността: 5421101
Степен на професионална квалификация: първа

Строителство

Код на професионалното направление: 582

Професия: Строител
Kод на професията: 582030

Специалност: Кофражи
Код на специалността: 5820302
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Армировка и бетон
Код на специалността: 5820303
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Зидария
Код на специалността: 5820304
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Мазилки и шпакловки
Код на специалността: 5820305
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Вътрешни облицовки и настилки
Код на специалността: 5820306
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Външни облицовки и настилки
Код на специалността: 5820307
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Бояджийски работи
Код на специалността: 5820309
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Строително дърводелство
Код на специалността: 5820310
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Строително тенекеджийство
Код на специалността: 5820311
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Покриви
Код на специалността: 5820312
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Строител – монтажник
Kод на професията: 582040

Специалност: Стоманенобетонни конструкции
Код на специалността: 5820401
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Сухо строителство
Код на специалността: 5820403
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Дограма и стъклопоставяне
Код на специалността: 5820404
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Kод на професията: 582050

Специалност: Вътрешни ВиК мрежи
Код на специалността: 5820501
Степен на професионална квалификация: втора

Специалност: Външни ВиК мрежи
Код на специалността: 5820502
Степен на професионална квалификация: втора

Професия: Пътен строител
Kод на професията: 582060

Специалност: Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
Код на специалността: 5820601
Степен на професионална квалификация: втора

Растениевъдство и животновъдство

Код на професионалното направление: 621

Професия: Монтьор на селскостопанска техника
Kод на професията: 621080

Специалност: Механизация на селското стопанство
Код на специалността: 6210801
Степен на професионална квалификация: втора

Градинарство /паркове и градини/

Код на професионалното направление: 622

Професия: Озеленител
Kод на професията: 622020

Специалност: Парково строителство и озеленяване
Код на специалността: 6220202
Степен на професионална квалификация: втора

Социална работа и консултиране

Код на професионалното направление: 762

Професия: Сътрудник социални дейности
Kод на професията: 762020

Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск
Код на специалността: 7620201
Степен на професионална квалификация: трета

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Код на професионалното направление: 811

Професия: Хотелиер
Kод на професията: 811010

Специалност: Организация на хотелиерството
Код на специалността: 8110101
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Камериер
Kод на професията: 811030

Специалност: Хотелиерство
Код на специалността: 8110301
Степен на професионална квалификация: първа

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Код на професионалното направление: 811

Професия: Хотелиер
Kод на професията: 811010

Специалност: Организация на хотелиерството
Код на специалността: 8110101
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Камериер
Kод на професията: 811030

Специалност: Хотелиерство
Код на специалността: 8110301
Степен на професионална квалификация: първа

Транспортни услуги

Код на професионалното направление: 840

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
Kод на професията: 840070

Специалност: Експлоатация на автомобилния транспорт
Код на специалността: 8400701
Степен на професионална квалификация: трета

Професия: Водач на МПС за обществен превоз
Kод на професията: 840090

Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници
Код на специалността: 8400901
Степен на професионална квалификация: първа

Специалност: Вътрешни и международни превози на товари
Код на специалността: 8400902
Степен на професионална квалификация: първа

Професия: Спедитор – логистик
Kод на професията: 840110

Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика
Код на специалността: 8401101
Степен на професионална квалификация: трета

Охранителни услуги

Код на професионалното направление: 861

Професия:Охранител
Kод на професията: 841010

Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност
Код на специалността: 8610101
Степен на професионална квалификация: трета

Специалност: Лична охрана
Код на специалността: 8610102
Степен на професионална квалификация: трета

Специалност: Физическа охрана на обекти
Код на специалността: 8610103
Степен на професионална квалификация: трета