fbpx

Обучения с ваучери

Учебен център „Волан“ ЕООД е доставчик на обучения по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ към Агенцията по заетостта.

Фирмата организира и провежда Курсове с ваучери, като се предоставя възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

Стойностите на ваучерите за обучение са в съответствие с чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015г.

.

Условия за кандидатстване:

N

Трябва да сте нает/а на трудов договор в предприятия извън държавната администрация

N

Да сте със средна или по-ниска степен на образование

N

Да сте над 54 години със завършено висше образование

Кой ще бъде допуснат?

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • кандидати с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
  • кандидати над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

ВАЖНО: През периода на изпълнение на проекта лицата имат право да се включат в курс за професионална квалификация и ключова компетентност. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

За да кандидатствате за ваучер за професионално обучение или ключова компетентност трябва да сте наети на трудов договор или самонаети. Допустими целеви групи са Заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование ; кандидати над 54 години с висше образование.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ

 Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг.

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ за кандидатстване по програма Ваучери за заети лица се осъществява по електронен път, както и чрез подаване на заявление на хартиен носител във всички бюра по труда в страната.

p

Подробна информация за обученията по ОПРЧР към Агенция по заетостта може да видите на следния адрес: